KST KOŠIČAN

História a súčasnosť klubu KST KOŠIČAN

1. KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV KOŠIČAN (ďalej KST KOŠIČAN) je dobrovoľné, otvorené, samostatné nepolitické a nezávislé združenie občanov so sídlom na území Slovenskej republiky. KST KOŠIČAN sa hlási ku Klubu slovenských turistov so sídlom v Bratislave. KST KOŠIČAN je právnickou osobou, ktorý bol zriadený v súlade so Zákonom č. 83/1990 Zb. o združení občanov a v znení neskorších predpisov, nadobudol práva a povinnosti vyplývajúce z príslušných predpisov a stanov.

2. Sídlo KST KOŠIČAN je na adrese Lokomotíva a.s. Čermeľská cesta 1452/1, 040 01, Košice-Sever.

3. KST KOŠIČAN používa vlastnú symboliku, ktorú tvorí znak a vlajka.


KST KOŠIČAN a KST

KST KOŠIČAN je kolektívnym členom Klubu slovenských turistov (KST), na základe čoho môžu využívať výhody člena KST všetci členovia KST KOŠIČAN-a.

V roku 2024 bol do konca funkčného obdobia KST zvolený do funkcie predsedu Peter Švec, B.S.B.A.


STANOVY KLUBU V PDF FORMÁTE

Prvopočiatky oddielu pešej turistiky začínajú rokom 1951, kedy jeho predchodcom bola železničiarska turistická skupina, ktorá združovala aj turistov z mesta a okolia.

V roku 1953 sa zahájili prípravné práce s pripojením oddielu ku TJ Lokomotíva Košice, ktoré sa oficiálne ukončili v roku 1954. Prvým predsedom sa stal Alexander Ružbašan, ktorý vytvoril mužské, ženské a mládežnícke pretekárske skupiny. Tie na celoštátnych orientačných pretekoch získavali víťazstvá až do roku 1963.

V roku 1961 prevzal vedenie odboru turistiky Ladislav Menyhért. Postupne sa rady turistov rozširovali. Pri oddieloch pešej turistiky a mototuristiky vznikol aj oddiel cykloturistov.

Odbor turistiky stratil smrťou Ladislava Menyhérta 15.12.1977 nadšeného organizátora turistiky. Do septembra 1992 sa na jeho pamiatku organizoval každý rok Menyhértov memoriál na Prednej Holici, na ktorom sa zúčastňovali nielen naši turisti, ale aj turisti zo zahraničia. Od roku 1993 v sérii Menyhértových memoriálov pokračujeme Hviezdicovými výstupmi na Prednú Holicu a samotný memoriál L. Menyhérta organizujeme v aktuálnejšom decembrovom termíne.

Od roku 1977 na čele odboru turistiky stáli A. Schlosár, F. Petráš a L. Soták. V roku 1998 Ladislav Soták kvôli vysokému veku (vyše 80 rokov) z funkcie odstúpil a oddielovú štafetu predsedníctva prevzal pomerne mladý, telom aj duchom železničiar – rušňovodič a inštruktor turistiky – Jozef Kalapos, súčasne aj predseda TOM Orlie pero.

Okrem pravidelnej účasti členov na letných aj zimných zrazoch, diaľkových etapových pochodoch a vrcholných akciách, oddiel v rokoch 1990 a 1991 úspešne zorganizoval Mestské zimné zrazy na Jahodnej a v roku 1995 Mestský letný zraz na Irmaseku. Vďaka dobrej spolupráci výboru a ochote cvičiteľov a členov, oddiel zvládol aj veľmi náročnú úlohu z poverenia KTMK a KST – zabezpečenie dopravy a 25 vedúcich trás pre účastníkov 33. celoslovenského zimného zrazu turistov KST v roku 1999 v Košiciach.

Najaktívnejší inštruktor Čeněk Čermák v tom istom roku 1999 pripravil 71 turistických prechodov, za ním nasledovala Agnesa Delimanová so 44 pešími túrami. Vo februári 2000 náš oddiel úspešne zorganizoval 37. zimné stretnutie turistov Košíc na Prednej Holici. Naši členovia sa v uplynulom roku zúčastnili aj na 1. medzinárodnom česko-poľsko-slovenskom zimnom zraze turistov v Čadci a v septembri 2000 sme pripravili slávnostné odovzdanie chaty Lajoška turistickej verejnosti v rámci 8. ročníka Hviezdicového výstupu na Prednú Holicu. V roku 2000 členovia oddielu pešej turistiky TJ Lokomotíva Košice zorganizovali takmer 150 akcií, z toho 14 lyžiarskych, na ktorých absolvovali spolu 2510 km.

Oddiel v roku osláv 55. výročia vzniku TJ Lokomotíva Košice, ale aj v 50. výročí vzniku organizovanej železničiarskej turistiky v meste, pod záštitou výboru oddielu na čele s jeho predsedom Jozefom Kalaposom, v spolupráci s výborom TJ Lokomotíva Košice, pri príležitosti týchto jubileí uskutočnil v lete zájazd Za najkrajšími výhľadmi Slovenského raja a okrem toho niekoľko podujatí, už zaradených do celoslovenského kalendára KST.

Slávnostnej akadémii k 50. výročiu vzniku turistického oddielu v roku 2001 predchádzala príprava a uskutočnenie 9. ročníka Hviezdicového výstupu na Prednú holicu, na ktorom oddielu TJ Lokomotíva Košice slávnostne odovzdal sekretár PhDr. Ladislav Khandl Pamätnú plaketu Klubu slovenských turistov. Na tomto slávnostnom akte sa zúčastnil aj zakladajúci a prvý predseda oddielu Alexander Ružbašan. K tomuto jubileu sa uskutočnil autobusový zájazd do Poľských Tatier s výstupom na Kasprowy Wierch zo Zakopaného. Najmladší členovia sa v tomto roku zapojili do medzinárodnej štafety EURORANDO 2001 s cieľom vo francúzskom Štrasburgu. Zúčastnili sa odovzdávania štafety v Poproči, Sv. Jure pri Bratislave a na rakúskych hraniciach v Jarovciach. Zaujímavo sa rozvíjala toho času aj spolupráca s Prvým slovenským cykloklubom Košice, ktorého členmi boli aj naši turisti. Oddiel neformálne spolupracoval s Českým spolkom na Slovensku. Čeněk Čermák a Jozef Kalapos na žiadosť tohto spolku upravili a vyznačili náučný chodník Čs. legionárov v úseku Košická Belá - Nemcova dolka vedúceho z Turne nad Bodvou do Kysaku.

Bývalý člen nášho oddielu pešej turistiky Michal Fulka sa stal držiteľom Zlatého odznaku IVV (Internacional Volkssport Verband), Vojtech Ladon obdržal strieborný a Stanislav Baran bronzový odznak.

Výbor oddielu pešej turistiky pri TJ Lokomotíva Košice pracoval v jubilejnom 50. roku existencie (rok 2001) v tomto zložení: Jozef Kalapos – predseda, JUDr. Michal Fulka – podpredseda, František Petráš. Čeněk Čermák (najaktívnejší cvičiteľ) a Agnesa Delimanová – členovia.

Na významnej výročnej schôdzi v januári 2003 sa rozhodlo o osamostatnení sa od materskej TJ Lokomotíva Košice a vytvorení samostatného občianskeho združenia.

Na ustanovujúcej schôdzi 4.2.2003 vzniká nástupný Klub všestrannej turistiky KOŠIČAN. Na tomto slávnostnom akte v priestoroch TJ Metropol sa zúčastnilo 45 zakladajúcich členov našej 52-ročnej predchodkyne Oddielu pešej turistiky pri TJ Lokomotíva Košice, ktorí schválili názov klubu, vlajku, odznak, stanovy, členov správnej rady.

Za prvého predsedu nástupníckeho klubu bol zvolený Milan Eliáš, za podpredsedu JUDr. Michal Fulka a za členov Jozef Kalapos, František Petráš a Michal Vedródy. V roku 2004 mal klub 74 členov, v 2005 - 98 členov, v 2006 - 87 členov.

Na výročnej členskej schôdzi v januári 2007 po skončení 4-ročného volebného obdobia, získal v tajných voľbách najviac hlasov Jozef Kalapos (predseda komisie značenia), ktorý s poďakovaním za dôveru, prenechal funkciu predsedu klubu na ďalšie volebné obdobie druhému v poradí - Ing. Ladislavovi Molnárovi.

V roku 2007 začala tradícia zročných stretnutí členov na takzvanom Dni KVT Košičan vo vybraných lokalitách. Ide o akciu, ktorá stmeľuje kolektív klubu rôznych vekových skupín a rôznej kondičnej zdatnosti. Tradíciou sa od roku 2008 stala aj oslava MDŽ s utajeným cieľom ľahkej túry pre účastníčky pod vedením správnej rady.

Verejnosť priťahuje aj netradičná akcia Lunochody, večerné vychádzky do okolia Košíc pri splne Mesiaca od roku 1976. Túto akciu klubu prenechal náš bývalý člen Karol Hrubý v roku 2007 a vedením túr poveril inštruktora pešej turistiky Jozefa Kalaposa. V roku 2016 sa konal 40. ročník a v máji 2017 sa uskutočnil jubilejný 500. lunochod.

V roku 2008 štyria účastníci zahraničnej vysokohorskej akcie KVT Košičan výstúpili na Mont Blanc a v roku 2013 ďalší traja členovia a jeden hosť úspešne absolvovali náročný 14-dňový pochod s batohom - Tour du Mont Blanc.

Klub sa stará aj o vzdelávanie svojich členov a tak v spolupráci s klubom PREVYK z Prešova zorganizoval KVT Košičan v roku 2015 dvojdňový kurz VHT v teréne na Bodoni, ktorého sa záčastnilo 16 členov a 3 inštruktori VHT. V roku 2016 klub zorganizoval v spolupráci so spoluautorom knihy „Vysokohorská turistika“ – o bezpečnom pohybe vo vysokých horách, kurz so zameraním na sociálno-etické aspekty turistiky a na orientaciu v teréne a prácu s mapou na Jahodnej. Kurzu sa zúčastnilo 15 členov a 3 lektori. V roku 2017 sa organizovali až dva kurzy. Prvý bol celodenný kurz severskej chôdze nordic walking na Štrbskom Plese s národnou trénerkou a zároveň prezidentkou SNWA. Kurzu sa zúčastnilo 8 členov. Posledný kurz, ktorý sme organizovali bol štvordňový kurz ištruktorov pešej turistiky 1. triedy v Košiciach. Kurzu sa zúčastnilo 13 členov KVT Košičan, 3 členovia KT Víkend a 4 lektori.

V roku 2016 niektorí naši členovia dokončili projekt Cesty hrdinov SNP z Dukly na Devín s predĺžením od Kremenca po Duklu. Išlo o projekt viacdňových expedičných etáp s batohom, ktorý sa začal v roku 2012 päťdňovým prechodom Nízkych Tatier. Posledná - šesťdňová etapa skončila na Myjava a Devíne.

V roku 2016 naša pôvodná webová stránka www.kvtkosican.szm.com dostala nový a moderný vzhľad. Od vzniku stránky v roku 2008 je to už tretí dizajnový návrh a rozšírenie tematických oblastí. Od roku 2014 sme aj na sociálnej sieti FB. V tomto roku si KVT Košičan pripomenul 65. výročie vzniku založenia oddielu pešej turistiky - svojho predchodcu. Klub všestrannej turistiky Košičan sa hlási ku Klubu slovenských turistov a súčasne aj ku TJ Lokomotíva Košice.

V roku 2018 KVT Košičan registruje 104 členov. Vďaka spestreniu činnosti sa do klubu hlásia aj záujemcovia z radov mladšej generácie. Na Výročnej členskej schôdzi 13.2.2018 súčasný predseda Ing. Ladislav Molnár, ktorý bol vo funkcii od roku 2007 necelé tri funkčné obdobia odstúpil zo svojej funkcie. Valné zhromaždenie nadpolovičnou väčšinou hlasov schválilo Jozefa Kalaposa za zastupujúceho predsedu KVT Košičan do ukončenia riadneho funkčného obdobia v roku 2019.

Na Výročnej členskej schôdzi 22.1.2019 bol potvrdený vo funkcii predsedu Jozef Kalapos spolu s členkou výboru Ľubicou Hajdeckerovou. Ďalšími členmi výboru sa stali služobne mladí a noví inštruktori pešej turistiky Renáta Michnová, Radoslav Medzihradský a Peter Horváth. Všetci traja noví členovia v pomerne krátkom čase prejavili nadšenie pre plánovanie akcií a zaistili tak plynulý prechod generačnej výmeny organizátorov pochodov.

V dňoch 1.7.-7.7. 2019 náš klub zorganizoval 66. celoslovenský zraz KST a 50. stretnutie TOM v Košiciach. Iniciátorkou a predsedníčkou organizačného štábu sa stala naša členka Renáta Michnová. Štáb tvorilo skoro dvadsať členov a pochody viedlo niekoľko desiatok organizátorov. Okrem nášho klubu sa na organizovaní zrazu podielal aj KT Víkend a niekoľko členov ďalších klubov. Predsedníčke a štábu sa podarilo takmer nemožné, zohnať dostatok finančných prostriedkov, dohodnúť spoluprácu s municipalitou, obcami, zaistiť obytovanie, kultúrny program a pripraviť dostatok turistických trás pre účastníkov zrazu. Nasadili sme laťku pomerne vysoko a sme právom hrdí na úspešné zvládnutie zrazu.
Ukončenie letného zrazu v Dome umenia

Po dosiahnutí významného životného jubilea sa Jozef Kalapos rozhodol k výročnej členskej schôdzi dňa 8.4.2022 odstúpiť z funkcie predsedu klubu a spolu s ním odstúpilo celé vedenie klubu. Následne prítomní členovia klubu zvolili za nového predsedu Renátu Michnová, podpredsedu Pavla Babeja a za členov výboru Milenu Šulíkovú, Annu Strelcovú a Ladislava Lendela. Máme tak služobne mladších turistov vo vedení klubu.

S účinnosťou od 30.6.2023 došlo k zmene pečiatky, loga a vlajky nášho klubu. Zároveň došlo k zmene názvu klubu z KVT KOŠIČAN na KST KOŠIČAN. Zmeny sú súčasťou NOVÝCH STANOV.

Adresa

KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV KOŠIČAN

Čermeľská cesta 1452/1

040 01 Košice-Sever

Kontakt

kstkosican@gmail.com

  
  
  
Copyright © Radoslav Medzihradský 2023
×
×